Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o przeniesieniu na Elektrownia PV 31 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ,,Budowa Elektrowni Słonecznej (...) na działce nr ew. 6/1 (obręb 0001) w miejscowości Wojciechów..."

Olesno, dnia 21 stycznia 2020 roku

Z.III.6220.26.2019

Zawiadomienie

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

że, po rozpatrzeniu wniosku Elektrownia PV 31 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, za zgodą Elektrownia PV 9 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, Burmistrza Olesna decyzją Nr Z.III.6220.24.2019 z dnia 21 stycznia 2020 roku przeniósł na Spółkę Elektrownia PV 31 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2 decyzję Nr III.6220.24.2015 z dnia 17 marca 2016 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 6/1 (obręb 0001) w miejscowości Wojciechów, Gmina Olesno”.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Zawiadomienie zamieszczono:

Wersja XML