Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Monitoring składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Świerczu Gmina Olesno w roku 2020

Nr IX-III.01.2020                                                                                                         Olesno, dn. 17.02.2020 r.

Zapytania ofertowe

 

Monitoring składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Świerczu Gmina Olesno w roku 2020.

 

I. Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

 

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi „Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w miejscowości Świercze gmina Olesno w roku 2020r.”polegające na:

- pomiarze poziomu wód podziemnych w oparciu o istniejące piezometry PZ-1, PZ-2, PZ-3,

- badaniu parametrów wskaźnikowych w wodach podziemnych w zakresie: PH, PEW, Pb, Cd, CU, Zn, CR+6 , Hg, OWO, WWA.

- badaniu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego z trzech studzienek odgazowujących- emisja i skład gazu (metan,CO2, tlen)

- badaniu wód odciekowych ze zbiornika odcieków w zakresie : PH, PEW, Pb, Cd, CU, Zn, CR+6 , Hg, OWO, WWA. co pół roku,

- Badaniu wód odciekowych w 2 kwartałach między okresami półrocznymi - metale ciężkie (Cd + Hg)

 

III. Termin realizacji usługi:

  1. Od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020 r.

  2. Sporządzenie raportu z powyższych badań 2 razy w roku za pierwsze półrocze do 30 czerwca 2020 r. i za drugie półrocze do 31.12.2020 r.

 

IV. Termin związania ofertą:

30 dni.

 

V. Kryteria wyboru oferty:

Najniższa cena za realizację zamówienia spełniającego wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Kryterium Cena – 100% (100 pkt)

 

VI. Sposób i termin zapłaty:

Płatność za świadczone usługi odbywać się będzie 2 razy w roku za pierwsze półrocze do 30 czerwca 2020r. i za drugie półrocze do 31.12.2020r. na podstawie wystawionych faktur z okresem płatności 30 dni licząc od dnia odbioru faktury.

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę przygotowaną w języku polskim należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Monitoring składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Świerczu Gmina Olesno w roku 2020.

 

VIII. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 25.02.2020 r. do godz. 09.30 w sekretariacie Zamawiającego,

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, pok. 112.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

IX. Załączniki:

DOCUmowa.doc (36,00KB)

DOC1.1 formularz ofertowy.doc (32,50KB)
 

X. Warunki udziału w postępowaniu:

1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wiedzę, kompetencje i uprawnienia do prowadzenia badań będących przedmiotem niniejszego zapytania.

2.Posiadają certyfikat akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności w zakresie normy PN EN, ISO/IEC 17025:2005 ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorujących.

3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

XI. Pozostałe ceny usług, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie realizacji umowy naliczane są zgodnie z cennikiem gabinetowym.

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.


Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna


 

Olesno, dn. 25.02.2020 r.

 

 

Protokół z otwarcia ofert

 

 

Dnia 25.02.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (Mała Sala Narad – pok. 114 ) o godz. 10:00 odbyło się otwarcie ofert zapytania ofertowego  pn:

Monitoring składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej w Świerczu Gmina Olesno w roku 2020 r.

 

Na otwarciu Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 8.000,00 zł (brutto)

 

Złożono 6 ofert: (nazwa wykonawcy i cena)

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa (brutto)

1

JARS S. A.

Ul. Kościelna 2a, Łajski

05-119 Legionowo

3.480,90 zł

2

Zakład Wykonywania Pomiarów

EMITOR SC

Ul. Olimpijska 6, 45-681 Opole

7.960,56 zł

3

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

3.124,20 zł

4

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

Ul. Hauke Bosaka 3A

25-214 Kielce

3.567,00 zł

5

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny

2.189,40 zł

6

SGS Polska Sp. z o.o.

Ul. Jana Kazimierza 3

01-248 Warszawa

4.944,60 zł

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki