Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrologii , gospodarki wodnej lub melioracji wodnych

Olesno, dn. 27.02.2020 r.

 

Nr IX.III.271.06.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

I. Zamawiający.

 1. Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

 

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. 34 3597842-44, fax. 34 3597283

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna:

 

 

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrologii , gospodarki wodnej lub melioracji wodnych w sprawie: ,,Wydania decyzji nakazującej przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego, a w szczególności na gruntach oznaczonych geodezyjne jako Nr 67/9 i 295/1 w związku ze zmiana stanu wody na tych gruntach szkodliwie wpływającą na grunty sąsiednie, a w szczególności na działkę Nr 67/5 na terenie miejscowości Wojciechów Gmina Olesno”, na podstawie art.234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (t.j. Dz.U z 2018 r. poz.2268 z późn. zm.).
 2. Prace należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne (t.j. Dz.U z 2018 r. poz.2268 z późn. zm.
 3. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia.
 4. Zamówienie powinno zawierać:
 1. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędne do przeprowadzania badań. Pozostałem materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt.
 2. W trakcie przygotowania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania pytań świadkom i biegłym oraz czynnego udziału w postępowaniu. W związku z powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. wizja lokalna) powinna być wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania oraz Urzędu Miejskiego w Oleśnie.
 3. Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miała obowiązek do ustosunkowania się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającym terminie.
 4. W trakcie trwania postępowania administracyjnego należy wziąć pod uwagę możliwość udzielenia odpowiedzi lub opisów zagadnień stawianych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Oleśnie opinie, p których mowa wyżej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej.

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: dwa miesiące od dnia podpisania umowy.

 

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do 06.03.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem lub na adres poczty elektronicznej: zamowienia@olesno.pl

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Do złożenia ofert mogą przystąpić wykonawcy, którzy w terminie określonym w pkt. IV złożą wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1).

 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%) realizacji zamówienia
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje na swojej stronie internetowej.
 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

VIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia i terminu wykonania.

 

IX. Dodatkowe informacje.

 

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego:
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Pan Tomasz Głogowski – Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pokój 106, tel. 034/ 3509161, w godz. 730-1500;

b) w sprawie procedury: Kamil Brzęczek – inspektor ds. zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. nr 208 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730 – 1500.

  

X. Załączniki

DOC1.1. formularz ofertowy.doc

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

 

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

Wersja XML