Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Burmistrza Olesna, zapewnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ,,Wydobywanie kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża ,,Maria Olesno” (...) obręb Świercze (...)"

Olesno, dnia 10 marca 2020 roku

Z.III.6220.12.2019    

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Olesna, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w związku z prowadzonym postępowaniem  dla przedsięwzięcia  pn. ,,Wydobywanie kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża ,,Maria Olesno” o powierzchni ok. 37,2 ha, na terenie fragmentów działek o nr ewidencyjnych 217/26, 216/25, 215/24, 214/23, 250/29, 251/30, 252/31, 253/32 jednostka ewidencyjna Olesno, obręb ewidencyjny 160803_5.0070 Świercze, na terenie Nadleśnictwa Olesno stanowiącym fragmenty: oddziałów leśnych 214, 215, 216, 217, 250, 251, 252, 253” z wniosku złożonego w dniu 23 sierpnia 2019 r. przez KBAK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zwycięstwa 2, 42-700 Lubliniec, poprzez podanie do publicznej wiadomości,

zawiadamia wszystkich zainteresowanych:

 1. o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia z wniosku złożonego przez Stronę w dniu 23 sierpnia 2019 r.; 
 2. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
 3. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, tj. z wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  stanowiskami innych organów, w tym dokonanymi przez te organy uzgodnieniami;
 4. o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania;
 5. o tym, że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Olesna.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 30 dni.

Informuje się, że dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 730 do 1400.     

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 30 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zawiadomienie zamieszczono:

Wersja XML