Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Naprawa rozmytego fragmentu grobli w rezerwacie przyrody „Kamieniec”

Olesno, dnia 11.03.2020 r.    

Nr IX.IX.02.2020

 

Naprawa rozmytego fragmentu grobli w rezerwacie przyrody „Kamieniec”

 

 

§ 1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

 

 1. Zamawiający

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno

ul. Gorzowskiej 74, 46 – 300 Olesno

w imieniu którego działa Gmina Olesno – na podstawie pełnomocnictwa

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 5761562352

Poczta elektroniczna:

 

§ 2.

Tryb udzielenia zamówienia

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro

Zamówienie prowadzone jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w szczególności z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

Postępowanie o udzielenie zamówienia udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności, dla zamówienia o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

 

§ 3.

Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa rozmytego fragmentu grobli w rezerwacie przyrody Kamieniec (położonym w granicach obszaru Natura 2000 Szumirad),
  w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.
 2. W ramach zamówienia należy wykonać dokumentację projektową oraz roboty budowlane.
 3. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i przyrodniczy.
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w programie funkcjonalno -użytkowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
 5. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 nr 1186).
 6. Zamówienia współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 05.01 - Ochrona różnorodności biologicznej.

 

Kod CPV zamówienia:

45000000-7 roboty budowlane

45 200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii

lądowej i wodnej.

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne, kontrolne.

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii wodnej i lądowej.

 

§ 4.

Termin wykonania zamówienia

 

Przewidywany termin realizacji zamówienia: termin zakończenia 30.11.2020 r.

 

§ 5.

Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
 2. posiadają wiedzę i doświadczenie,
 3. posiadają potencjał techniczny,
 4. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr  1 do zapytania ofertowego)

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

§ 6.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

 1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest:

Kamil Brzęczek tel. 34 / 350 91 72 od 8.00 – 15.00

 

§ 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy przesłać Zamawiającemu w formie elektronicznej w terminie do godz. 09.00 dnia 01.04.2020 r.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w wersji papierowej na adres określony w punkcie 1.1.

§ 8.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1. Kryteriami oceny ofert jest cena – 100% (maks. 100 pkt.)
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.
 3. Ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie obliczony wg następującego wzoru:

Cena najniższej oferty/ cena badanej oferty x 100 punktów x 100%

 

§ 9.

Zmiany umowy

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy. Zmiany mogą dotyczyć:

 1. przesunięcia terminu wykonania zamówienia spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
 2. zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
 3. innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym.

 

§ 10

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

 

 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do negocjacji warunków umowy.
 2. Zamawiający wymaga, aby w umowie znalazły się zapisy niniejszego zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia oraz terminu wykonania.
 3. Płatność za zrealizowanie wycieczki nastąpi po wykonaniu zamówienia w terminie do 21 dni od dostarczenia faktury.
 4. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru robót bez uwag.

 

§ 11.

Ochrona danych osobowych

 

 1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy Urząd Miejski, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax  (034) 359 72 83.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu:
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

Załączniki:

PDFekspertyza - Kamieniec.pdf (2,93MB)

DOCX1.1 formularz.docx (81,09KB)

ZIPpfu.zip (1,58MB)
 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dn. 27.04.2020 r.

Nr IX.IX.02.2020

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nr Nr IX.IX.02.2020 opublikowane w bazie konkurencyjności pn.: Naprawa rozmytego fragmentu grobli w rezerwacie przyrody „Kamieniec”.

 

UZASADNIENIE

 

Postępowanie zostaje unieważnione gdyż cena najniższej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki