Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Burmistrza Olesna, zapewnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ,,Wydobywanie kruszywa metodą odkrywkową ze złoża „Świercze” (...) obręb Świercze, gmina Olesno""

Olesno, dnia 19 marca 2020 roku

Z.III.6220.5.2020      

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Olesna, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w związku z prowadzonym postępowaniem  dla przedsięwzięcia pn.,,Wydobywanie kruszywa metodą odkrywkową ze złoża „Świercze” położonego na działkach nr 293/18, 292/5, 291/4 i 290/3 obręb Świercze, gmina Olesno” planowanego do realizacji na działkach nr 293/18, k.m. 17, 292/5, 291/4, 290/3, k.m. 16, obręb Świercze, z wniosku złożonego w dniu 3 marca 2020 roku przez Oleskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie, ul. Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno, poprzez podanie do publicznej wiadomości,

zawiadamia wszystkich zainteresowanych:

 1. o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia z wniosku złożonego przez Stronę w dniu 3 marca 2020 r.; 
 2. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
 3. o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. z wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  stanowiskami innych organów, w tym dokonanymi przez te organy uzgodnieniami i opiniami, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków;
 4. o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania;
 5. organami właściwymi do wydania opinii oraz dokonania uzgodnień w przedmiotowej sprawie są:
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie,
 • Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu PGW Wody Polskie
 • Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie,

      6. organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Olesna.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 30 dni.

Informuje się, że dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 730 do 1400.     

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno;
 • ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:   

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 30 dni od dnia podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Zawiadomienie zamieszczono:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie;
 • tablicy ogłoszeń w miejscowości Świercze.