Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVI sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Obrady rozpoczęto 2020-06-30 o godz. 12:03:46, a zakończono o godz. 14:28:50 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Piotr Gręda
 5. Grzegorz Biernacki
 6. Tadeusz Zamłyński
 7. Andrzej Kochański
 8. Jarosław Leszczyński
 9. Irena Hadasik
 10. Marek Leśniak
 11. Łukasz Czołkos
 12. Klaudiusz Małek
 13. Jan Bonk
 14. Edeltrauda Zug
 15. Henryk Kucharczyk


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:03:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XXVI sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich przybyłych na sesję. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji według listy obecności uczestniczy 15 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne.


2. Przedstawienie porządku obrad. (12:04:00)

Przewodniczący przedstawił  porządek obrad, do którego nie zgłoszono żadnych uwag.


3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:07:00)

Przewodniczący Henryk Kucharczyk zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania, ponieważ protokół był udostępniony w Biurze Rady oraz został wyłożony do wglądu przed dzisiejszą sesją. Do przedłożonej propozycji nie było uwag.


4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (12:07:00)

Sprawozdanie przedłożyli kolejno Przewodniczący poszczególnych komisji:

- Edeltrauda Zug

- Marek Leśniak

-Grzegorz Biernacki

- Jan Jaskulski


5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:13:00)

15.06.2020 wraz z radnymi podjęliśmy wyzwanie challenge dla Julki Szczerby.

25.06.2020 uczestniczyłem w uroczystym otwarciu centrum przesiadkowego w Oleśnie.

29.06.2020 uczestniczyłem w zebraniu wiejskim w Łowoszowie.


6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:14:00)

Na  sesji w dniu 26 maja 2020r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła następujące uchwały :

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

193

w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2020 rok

 

w trakcie realizacji

194

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej

w trakcie realizacji

195

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Olesno w obrębach : Świercze, Łomnica i Borki Małe

w trakcie realizacji

196

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna

w trakcie realizacji

197

w sprawie przystąpienia gminy Olesno do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Olesno”

w trakcie realizacji

198

w sprawie  ustalenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie

w trakcie realizacji

199

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030

w trakcie realizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydałem następujące zarządzenia :

Nr zarządzenia

Data zarządzenia

Tytuł zarządzenia

50

27.05.2020

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok

51

28.05.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i  najem

52

04.06.2020

w sprawie wyznaczania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 

53

04.06.2020

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminie Olesno

54

04.06.2020

w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Oleśnie

55

08.06.2020

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

56

09.06.2020

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 

57

09.06.2020

W sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. 

58

09.06.2020

w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Olesno

02.06.2020 r.

Zorganizowałem spotkanie w Urzędzie Miejskim  w Oleśnie w którym uczestniczyli:  Wojewoda Opolski   Adrian Czubak oraz przedstawiciele oleskich firm różnych branż, którzy skorzystali z  rządowego wsparcia ( między innymi :  holding „Multi – Hekk”, Firma „Nestro”, Spółdzielnia Inwalidów, Zakład Stolarski – Kniejski,  firma „RAJPOL” ) Było to jedno ze spotkań regionalnych  realizowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z przedsiębiorcami, którzy otrzymali wsparcie w  ramach tarczy antykryzysowej.

02.06.2020 r.

W tym samym dniu  spotkałem się z Panem Grzegorzem Cebulą – Zastępcą Dyrektora ds. utrzymania dróg ZDW w Opolu i Panem Tomaszem Sosnowskim kierownikiem ZDW Oddział Terenowy w Oleśnie w sprawie  przebudowy / remontu ul. Kościuszki i ul. Konopnickiej w Oleśnie.

03.06.2020 r.

Wraz z Sekretarzem wziąłem udział  w obradach  Miejskiej Rady Seniorów w Oleśnie

09.06.2020 r.

Spotkałem się  z Panią  Jolantą Szal – Inżynierem  Kontraktu  / budowy obwodnicy/ w sprawie  wynajęcia lokalu użytkowego w Oleśnie.

10.06.2020 r.

Spotkałem  się z radnym  Arturem  Paluchem oraz  grupą mieszkańców z ulicy Młyńskiej protestujących  przeciwko   budowie   anteny nadawczej w pobliżu ich domów.

25.06.2020r.

W czwartek 25 czerwca 2020 r. wraz z zaproszonymi gośćmi – Wiceministrem Obrony Narodowej Marcinem Ociepą, Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem Bułą oraz Dyrektorem Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu Tadeuszem Szulcem, dokonaliśmy  symbolicznego otwarcia Centrum Przesiadkowego w Oleśnie.


7. Odpowiedzi na interpelacje. (12:24:00)

Do  Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje.


8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania (zał. nr 1): (12:24:00)

       a. debata nad raportem o stanie gminy; (12:24:00)

       b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania. (13:05:00)

Głosowanie. (13:05:00)

Wyniki imienne:


9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. (zał. nr 2) (13:06:00)

       a. Burmistrz Olesna przedstawił w formie prezentacji multimedialnej do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. oraz sprawozdanie finansowe wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Olesno; (13:06:00)

       b. wiceprzewodniczący Andrzej Kochański przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok; (13:47:00)

       c.  przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Edeltruda Zug przedstawiła uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Olesna; (13:55:00)

       d. wiceprzewodniczący Klaudiusz Małek przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Olesna; (13:57:00)

       e. dyskusja; (14:01:00)

       f. podjęcie uchwały absolutoryjnej. (14:06:00)

Głosowanie. (14:07:00)

Wyniki imienne:


10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 3) (14:09:00)

Głosowanie. (14:12:00)

Wyniki imienne:


11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 4) (14:12:00)

Głosowanie. (14:13:00)

Wyniki imienne:


12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 5) (14:13:00)

Głosowanie. (14:15:00)

Wyniki imienne:


13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 6) (14:15:00)

Głosowanie. (14:16:00)

Wyniki imienne:


14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 7) (14:16:00)

Głosowanie. (14:17:00)

Wyniki imienne:


15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ul. Azaliowej, ul. Kalinowej, ul. Magnoliowej, ul. Lipowej w Oleśnie, do kategorii dróg gminnych. (zał. nr 8) (14:17:00)

Głosowanie. (14:18:00)

Wyniki imienne:


16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie w przypadku ograniczenia liczby miejsc w placówce (zał. nr 9). (14:19:00)

Głosowanie. (14:21:00)

Wyniki imienne:


17. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 10) (14:21:00)

Głosowanie. (14:22:00)

Wyniki imienne:


18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2020-2022. (zał. nr 11) (14:22:00)

Głosowanie. (14:24:00)

Wyniki imienne:


19. Zapytania i wolne wnioski. (14:24:00)


20. Zakończenie obrad. (14:28:00)


21. Zakończono sesję (14:28:50)

 

 

Wersja XML