Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie projektu zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świerczu wraz z oszacowaniem zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku

Olesno, dn. 12.10.2020 r.

Nr IX-III.19.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie projektu zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świerczu wraz z oszacowaniem zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku”

 

I. Zamawiający.

1.1.Zamawiający - Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: ,

II. Przedmiot zamówienia.

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi opracowania projektu zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świerczu wraz z oszacowaniem zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku w miejscowości Świercze gmina Olesno.

 2. Zakres prac do wykonania obejmuje m.in.:

  2.1)opracowanie projektu zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świerczu wraz z oszacowaniem zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku w miejscowości Świercze gmina Olesno,

  2.2)opracowanie i złożenie wniosku wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dla uzyskania decyzji środowiskowych mających na celu zamknięcie składowiska odpadów,

  2.3)opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji na zamknięcie składowiska odpadów wraz z oszacowaniem kosztów jego zamknięcia.

  2.4)opracowanie i złożenie wniosku wraz z instrukcją prowadzenia składowiska w celu wydania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska wraz z jej opracowaniem,

  2.5)opracowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji na przetwarzanie odpadów w celu wykonania okryw rekultywacyjnych.

 3. Jednostka Projektująca zobowiązana jest do:

3.1) uzgodnienia przed przystąpieniem do prac projektowych z Zamawiającym szczegółów rozwiązań projektowych po zaakceptowaniu rozwiązań przedstawionych w koncepcji wraz z orientacyjnym kosztem prac zamknięcia składowiska odpadów;

3.2)sporządzenia dokumentacji projektowej spełniającej wymogi ustawowe;

3.3)opracowania kosztorysu inwestorskiego w zakresie i formie zgodnie z przepisami prawa.

 1. Inne dodatkowe obowiązki projektanta:

4.1)dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dostarcza projektant na swój koszt. Czynności te projektant wykonuje w imieniu zamawiającego,

4.2)wykonawca zobowiązuje się dostarczyć opracowanie w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej CD, DVD sporządzonej w formacie pdf/word w ilości 1 sztuki,

4.3)projektant udzieli zamawiającemu rękojmi na wykonana dokumentację na okres 3 lat od daty przekazania opracowania,

4.4)w terminie rękojmi projektant zobowiązuje się nieodpłatnie do wprowadzenia wszelkich niezbędnych zmian i aktualizacji dokumentacji projektowej, których wykonanie stało się niemożliwe z uwagi na proponowane rozwiązania,

4.5)w przypadku ogłoszenia postępowania na roboty opisane w dokumentacji projektowej projektant zobowiązuje się do udzielenia pomocy technicznej, a także udzielania odpowiedzi na zadawane przez oferentów pytania do dokumentacji projektowej.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na Zamawiającego oraz do pełnienia nadzoru autorskiego. Pełnienia nadzoru autorskiego należy uwzględnić w cenie podanej w ofercie.

 2. Kody CPV:

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

III. Terminy realizacji zamówienia – do 30.10.2021 r.

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach, w terminie do 20.10.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem

 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Kryterium oceny ofert jest:

cena realizacji zamówienia - (100% - maksymalnie 100 pkt)

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania ofertowego z najwyższą liczbą punktów.

Cena

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie o najniższej cenie, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, wyliczona według następującego wzoru, gdzie:

Cena = Cena minimalna/Cena badana x 100 pkt

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do jednego miejsca po przecinku.

VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

 2. Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania Wykonawcy mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.

 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: w sprawie przedmiotu zamówienia: Józef Bzdzion – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 730-1430

b) w sprawie procedury: Sebastian Kapuścik –pok. nr 208 Urzędu Miejskiego w Oleśnie tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 204 w godz. 730– 1500.

 

X. Załączniki

PDFzapytanie ofertowe.pdf (116,22KB)
DOCZał. 1. formularz ofertowy.doc (28,00KB)
DOCZał. 2. projekt umowy.doc (33,00KB)
 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

 

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Krzysztof Dydyna

 

 

            Olesno, dn. 19.10.2020 r.

Nr IX-III.19.2020

 

Modyfikacja Zapytania ofertowego

 

Dotyczy postępowania pn.: Opracowanie projektu zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świerczu wraz z oszacowaniem zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku

 

W Zapytaniu ofertowym nr III.IX.19.2020 zmienia się punkt 1. w paragrafie IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

BYŁO:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach, w terminie do 20.10.2020 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem

MA BYĆ:

 1. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres lub dostarczyć w formie pisemnej na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, do dnia 20.10.2020 r. do godz. 09:30

 

Pozostałe zapisy zawarte w Zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

Termin otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. 20.10.2020 godz. 10.00

 

 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki