Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w dniu 10.12.2020

Strona archiwalna

 

Burmistrz Olesna ogłasza

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

 

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno:

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Oleśnie przy ulicy Małe Przedmieście oznaczona numerem geodezyjnym działki 2977 o pow. 0,0035 ha, opisana w księdze wieczystej nr OP1L/00040148/3, znajdująca się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usług oraz w niewielkim fragmencie na terenach zieleni urządzonej. Cena wywoławcza: 5 237,00 złotych netto. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych numerami geodezyjnymi: 2975, 2976 i 2979, ponieważ działka będąca przedmiotem przetargu nie może stanowić odrębnej nieruchomości.

 

         Osoby, które zamierzają uczestniczyć w przetargu ograniczonym obowiązane są zgłosić w terminie do dnia 4 grudnia 2020 roku pisemnie zamiar uczestniczenia w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Oleśnie wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym, iż są właścicielem działki przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargów zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie najpóźniej do dnia 9 grudnia 2020 roku.

        

         Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej.

        

         Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 lata.  

 

         Przetarg odbędzie się 10 grudnia 2020 roku o godz. 1000 w sali nr 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto, wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 04.12.2020 roku, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wydruk z rejestru sądowego lub wydruk z CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 27.10.2020 roku. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

 

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 102, tel.: 34/350-91-64.

 

Olesno, dnia 29 października 2020 roku

 

 

Burmistrz Olesna 

Sylwester Lewicki