Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie nr Z.III.6220.17.2020 z dnia 9 lutego 2021 r. w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu Oras Olesno (...)"

Olesno, dnia 9 lutego 2021 roku

Z.III.6220.17.2020

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Olesna, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w związku z prowadzonym postępowaniem  dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa Zakładu Oras Olesno poprzez budowę: 1. hali produkcyjno-magazynowej dla potrzeb galwanizerni, z częścią socjalną, 2. hali produkcyjno-magazynowej dla potrzeb szlifierni i polerni oraz towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Olesno planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 509, 510 obręb Olesno na wniosek z dnia 30.10.2020 r. Marka Benedykcińskiego – pełnomocnika Oras Olesno Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 46-300, poprzez podanie do publicznej wiadomości, Burmistrz Olesna

zawiadamia wszystkich zainteresowanych:

 1. o wszczęciu postępowania  dla przedmiotowego przedsięwzięcia z wniosku złożonego przez stronę w dniu 2 listopada 2020 r.;
 2. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
 3. o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. z wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami,  stanowiskami innych organów, w tym dokonanymi przez te organy uzgodnieniami i opiniami, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków;
 4. o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania;
 5. organami właściwymi do wydania opinii oraz dokonania uzgodnień w przedmiotowej sprawie są:

        Organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Olesna.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 30 dni.

Informuje się, że dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 30 dni 
od dnia podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                     Zastępca Burmistrza
                                                                                                  mgr inż. Jerzy Chęciński

Zawiadomienie zamieszczono:

Wersja XML