Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 18 stycznia 2021 r.

 

Obrady rozpoczęto 2021-01-18 o godz. 14:37:43, a zakończono o godz. 15:05:28 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Piotr Gręda
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Tadeusz Zamłyński
 6. Andrzej Kochański
 7. Irena Hadasik
 8. Marek Leśniak
 9. Łukasz Czołkos
 10. Klaudiusz Małek
 11. Jan Bonk
 12. Edeltrauda Zug
 13. Henryk Kucharczyk


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (14:37:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XXXIV sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecny był radny Jarosław Leszczyński.


2. Przedstawienie porządku obrad. (14:38:00)

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów, Świercze, Łomnica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/255/20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i użyczenie nieruchomości Gminy Olesno.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2021 – 2024.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.


3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (14:39:00)

Przewodniczący Henryk Kucharczyk zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania, ponieważ protokół był do wglądu w Biurze Rady. Do przedłożonej propozycji nie było uwag.


4. Odpowiedzi na interpelacje. (14:39:00)

W okresie międzysesyjnym do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje.


5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów, Świercze, Łomnica. (zał. nr 1) (14:39:00)

Szczegółowych wyjaśnień oraz odpowiedzi na zapytania radnych do projektu uchwały udzielił Pan Sylwester Lewicki Burmistrz Olesna.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Wojciechów, Świercze, Łomnica. (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Jan Bonk, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/255/20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i użyczenie nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 2) (14:50:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/255/20 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i użyczenie nieruchomości Gminy Olesno. (14:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński


7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2021 – 2024. (zał. nr 3) (14:54:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie na lata 2021 – 2024 (15:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Artur Paluch, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński


8. Zapytania i wolne wnioski. (15:00:00)

Radny Artur Paluch zwrócił się z prośbą, aby włączyć do odśnieżania 4 ścieżki pieszo- rowerowe na ul. Opolskiej, Dobrodzieńskiej, na Świercze łącznie z rondem, ul. Gorzowskiej.

Radna Edeltrauda Zug poinformowała, że niebawem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, gdyż zadaniem Komisji jest złożenie do końca stycznia sprawozdania z realizacji planu roku poprzedniego. Sprawozdanie będzie do wglądu w Biurze Rady.

Radny Jan Jaskulski zwrócił się z prośbą o zamontowanie instrukcji użytkowania wiaty na osiedlu Walce oraz dokonywanie w tym miejscu kontroli porządku raz na jakiś czas.


9. Zakończenie obrad. (15:05:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1505.

Zakończono sesję (15:05:28)

 

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                   Henryk Kucharczyk

Teresa Skrzydło