Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie nr Z.III.6220.2.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Łowoszów"

Olesno, dnia 14 czerwca 2021 roku

Z.III.6220.2.2021

Zawiadomienie

         Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

zawiadamiam

że, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 24.03.2021 r. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Łowoszów”, Burmistrz Olesna decyzją nr Z.III.6220.2.2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku o środowiskowych uwarunkowaniach ustalił środowiskowe uwarunkowania dla realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

         Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarny w Oleśnie, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

         Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do niniejszego zawiadomienia, udostępnia się w dniu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie, tj. dnia  17 czerwca 2021 r.

 

                                                                                                              Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                         Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                         i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                                      Kamil Brzęczek

 

Załącznik:

1.Decyzja nr Z.III.6220.2.2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku.

Zawiadomienie zamieszczono:

Wersja XML