Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie nr Z.III.6220.12.2021 z dnia 18 października 2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na cyt.: „posadowieniu dwóch podziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności nominalnej V=20 m3 każdy” planowanego do realizacji na działce nr 116/40 k.m. 10 obręb Bodzanowice

Olesno, dnia 18 października 2021 roku

Z.III.6220.12.2021

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.), w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „posadowieniu dwóch podziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności nominalnej V=20 m3 każdy” planowanego do realizacji na działce nr 116/40 k.m. 10 obręb Bodzanowice na wniosek z dnia 23.07.2021 r. spółki Cegmax s.c. Dawid Lerche i Grzegorz Lerche,

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania o:

 1. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wyrażonej w postanowieniu nr WOOŚ.4220.343.2021.AK z dnia 25 sierpnia 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
 2. opinii sanitarnej nr NZ.9022.4.37.2021.LŚ z dnia 25.08.2021 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie nie stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
 3.  opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu nr PO.ZZŚ.5.435.469.2021.AC z dnia 13.10.2021 r. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazującej jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków realizacji inwestycji;
 4. możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni, od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia;
 5. braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Jednocześnie informuję, że wydanie decyzji nastąpi po upływie siedmiodniowego terminu od zakończenia terminu wynikającego z publicznego obwieszczenia zawiadomienia o zakończeniu postępowania skierowanego do stron postępowania;
 6. możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni, od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.


                                                                                                                      Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                                   Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                                     i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                                               Kamil Brzęczek  

      

Zawiadomienie zamieszczono:

Wersja XML