Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków na dofinansowanie wymiany źródła ciepła

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Burmistrz Olesna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno, przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, obejmujących likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Olesno.

Podstawa Prawna: Uchwała nr XVI/120/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza (pobierz).

 

UWAGA! Złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w Projekcie.

 

Nabór został ogłoszony w związku z powstaniem oszczędności w projekcie (głównie spowodowanych rezygnacjami beneficjentów). Wnioski złożone w tym naborze (traktowane jako wnioski z listy rezerwowej) będą procedowane pod warunkiem zgodności deklarowanego typu inwestycji oraz uzyskania efektów ekologicznych (redukcja emisji CO2 oraz pyłu PM10) i rzeczowych (ilość likwidowanych źródeł) nie gorszych niż deklarowane dla inwestycji, dla której złożono rezygnację (jeśli dotyczy), rankingowane będą według wskaźników redukcji  emisji CO2 oraz pyłu PM10, pod warunkiem uzyskania akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego jako Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 dla tych inwestycji.

 

1. Termin składania wniosków: od 15.11.2021 r. do 15.12.2021 r.

2. Miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie: Wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Oleśnie (Sekretariat pok. nr 112,) lub przesłać za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji papierowej.

3. Wzory wniosków i formularzy niezbędnych do udzielenia i rozliczenia dotacji:

  1. DOCXDeklaracja woli przystąpienia do projektu - składamy obowiązkowo od 15.11 do 15.12.2021 r. 
  2. DOCXWNIOSEK o udzielenie dotacjiskładamy obowiązkowo od 15.11 do 15.12.2021 r. razem z załącznikami koniecznymi na etapie składania wniosku;
  3. DOCXWniosek o wypłatę i rozliczenie dotacji - składamy dopiero po zrealizowaniu inwestycji.

 

UWAGA - do rozliczenia dofinansowania będą brane pod uwagę wyłącznie wydatki poniesione po dacie podpisania umowy z Gminą Olesno!! 

 

 

Sylwester Lewicki

Burmistrz Olesna

 

Wersja XML