Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienia nr Z.III.6220.12.2021 z dnia 8 listopada 2021 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą cyt.: „Posadowienie dwóch podziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności nominalnej V=20 m3 każdy” planowanego do realizacji na działce nr 116/40 k.m. 10 obręb Bodzanowice

Olesno, dnia 8 listopada 2021 roku

Z.III.6220.12.2021

Zawiadomienie

         Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

zawiadamiam

że, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 23 lipca 2021 r. przez Cegmax s. c. Dawid Lerche, Grzegorz Lerche w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą cyt.: „Posadowienie dwóch podziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności nominalnej V=20 m3 każdy” planowanego do realizacji na działce nr 116/40 k.m. 10 obręb Bodzanowice, Burmistrz Olesna decyzją nr Z.III.6220.12.2021 z dnia 8 listopada 2021 roku o środowiskowych uwarunkowaniach ustalił środowiskowe uwarunkowania dla realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

             Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarny w Oleśnie, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

                Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do niniejszego zawiadomienia, udostępnia się w dniu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie, tj. dnia 18.11.2021 r.

                                                                                             Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                 Zastępca Burmistrza
                                                                                                     Jerzy Chęciński

 

Załącznik:

1. PDFDecyzja nr Z.III.6220.12.2021 z dnia 8.11.2021.pdf
 

Zawiadomienie zamieszczono:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Olesno, dnia 8 listopada 2021 roku

Z.III.6220.12.2021

Zawiadomienie

       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania

o wydaniu, na wniosek złożony w dniu 23 lipca 2021 r. przez Cegmax s. c. Dawid Lerche, Grzegorz Lerche, decyzji nr Z.III.6220.12.2021 z dnia 8 listopada 2021 roku o środowiskowych uwarunkowaniach ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą cyt.: „Posadowienie dwóch podziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności nominalnej V=20 m3 każdy” planowanego do realizacji na działce nr 116/40 k.m. 10 obręb Bodzanowice.

        Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy, w tym opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarny w Oleśnie, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

            Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. Organu, który wydał decyzję. Oświadczenie składa się na piśmie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania lub jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

                                                                                             Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                 Zastępca Burmistrza
                                                                                                     Jerzy Chęciński

Zawiadomienie zamieszczono:

Wersja XML